Get Adobe Flash player

Head of the Departments1) Kayachikitsa  Dr. Shinde Bhagwat Tukaram
2) Rachana Sharir  Dr. Vikhe Bhausaheb Changdeo
3) Shalakyatantra  Dr. Jyoti Ramrao Dakhore
4) Rasshastra  Dr. Kurkute Balasaheb Ramchandra
5) Samhita  Dr. Deshpande N. P.
6) Sharir Kriya
7) Dravyaguna  Dr. Sasane Kusum Kundlik
8) Striroga  Dr. Kanade Prakash Rambhau
9) Pachakarma
 Dr. Gandhe Gayatri S.
10) Kaumarbharitya  Dr. Shilpa Madan
11) Rognidan
12) Shalyatantra  Dr. Bharat Darekar
13) Swasthvritta
14) Agadtantra  Dr. Bhalsing Narayan Bapurao
15) Sports
16) Library  Mr. Deshmukh Sanjay Trimbakrao